Tél:06 20 48 30 07  QQ:6428336 该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。

Miaojun缪君高级翻译

为巴黎高级翻译学院毕业的高级翻译制作的网站,可展示其简历,学术研究,服务项目,客户案例,并可以在线报价。

访问网站

 

 

 

5 rue Baudin, 94200 Ivry sur Seine   Tél:06 20 48 30 07    contact@xiangyu.fr    QQ:6428336       2010-2018 ©